Ontwikkelingen wetgeving inzake energietransitie

EPBD
Europa heeft een Europese richtlijn (EPBD) opgesteld waarin de minimale eisen voor de energieprestatie van gebouwen zijn opgenomen.

Op 30 mei 2018 is er een update van de EPBD verschenen die uiterlijk op 15 maart 2020 in de Nederlandse wetgeving moet zijn doorgevoerd.

De update houdt in dat o.a. aan de energieprestatie, installaties en infrastructuur rond een gebouw strengere eisen worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld de inregeling van een installatie en elektrische laadpalen.

Informatieplicht
Vanaf 1 juli 2019 geldt in Nederland de informatieplicht voor bedrijven en instellingen. De informatieplicht houdt in dat gebouweigenaren en gebruikers aan de overheid dienen te rapporteren hoe energie(on)zuinig het gebouw/gebruik is. De informatieplicht geldt voor gebouwen die meer dan 25.000 m³ aardgas (equivalent) en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken.

Wanneer uw gebouw/bedrijf informatieplichtig is dient voor 1 juli 2019 gerapporteerd te worden hoe energie(on)zuinig het gebouw/gebruik is, welke energiebesparende maatregelen uit de erkende maatregelenlijst (EML) er al uitgevoerd zijn en welke energiebesparende maatregelen er in de komende jaren worden uitgevoerd. Iedere 4 jaar dient er een nieuwe rapportage ingediend te worden bij het bevoegd gezag.

Energiebesparingsplicht
De Nederlandse overheid heeft het bedrijfsleven onderverdeeld in 19 verschillende sectoren. Per sector is een EML vastgesteld. De geformuleerde maatregelen hebben theoretisch gezien een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Het bedrijfsleven moet de maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen verplicht realiseren. Het is van belang vast te stellen welke uitzonderingen en/of vrijstellingen er in een specifieke situatie zijn waardoor mogelijk één of meerdere maatregelen hoeven te worden uitgevoerd.

Energielabels
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Indien het kantoor per voornoemde datum niet minimaal energielabel C is geregistreerd, dan mag het kantoor niet meer worden gebruikt. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) zal hierop gaan handhaven en bij overtreding van de eisen sancties op kunnen leggen.

De verplichting geldt niet voor:

  • kantoor(ruimte) die wordt gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente)
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben en in 2050 energieneutraal zijn. Dit is echter nog niet opgenomen in de huidige wet- en regelgeving.