Informatieplicht

Wat houdt de Informatieplicht in?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.
 
Waarom is de Informatieplicht ingevoerd?
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. U investeert dan dus op een kosten neutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt uw bedrijf binnen één van die bedrijfstakken? Dan voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting als u alle erkende maatregelen doorvoert die op uw bedrijf van toepassing zijn. De EML geeft u dus meer houvast.

De erkende maatregelen moeten worden geregistreerd en gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). Organisaties hebben hier dus tot uiterlijk 1 juli 2019 de tijd voor! Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen gerapporteerd worden in het eLoket van RVO.
Uitzonderingen:
Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Dit zijn:
 • Bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
 • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen  aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
 • Deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
 • Type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)
Let op:voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

Informatieplicht voor eigenaar pand of voor huurder?
De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. Bij huurpanden bepaalt het bevoegd gezag wie de ‘drijver van de inrichting’ is. Dat hangt af van de vraag wie (op basis van bijvoorbeeld het huurcontract) bevoegd is de energiebesparende maatregelen te treffen: verhuurder, huurder of een combinatie. Bij een combinatie wordt bijvoorbeeld de verhuurder aangesproken op gebouw-gebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen. Soms moeten huurder en verhuurder nieuwe afspraken maken.
Drijver van inrichting (uitvoerder van de informatieplicht)

SituatieDrijver
1 gebouw en 1 gebruikerGebruiker
(Kantoor)Gebouw met meerdere gebruikersEigenaar
Winkelcentrum met meerdere gebruikers.
Let op! Collectieve ruimten/voorzieningen
Individuele winkelier. Eigenaar/VvE
Consequenties bij niet registreren bij het RVO
Indien u niet registreert bij het RVO, dan is de kans groot dat uw gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maakt u afspraken over hoe uw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat u moet betalen als u de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.
Sylryk helpt u graag met uitvoering van bovenstaande verplichting.
Sylryk is een samenwerking aangegaan met MijnEML, waardoor wij onze klanten/relaties compleet kunnen ontzorgen op dit gebied. U heeft geen e-herkenning nodig, wij regelen dit ook voor u. Wij hebben met MijnEML als enige partij, op dit moment, de rechtstreekse koppeling gemaakt met RVO, waardoor u direct voldoet aan de informatieplicht als u het bij ons uit handen geeft.

Uiteraard hebben we wel informatie van u nodig en deze informatie heeft u ook nodig als u zelf gaat inloggen en invullen:
 • Naam verbruiker;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • KVK-nummer van de onderneming;
 • Kopie jaarrekening gas en elektra van het afgelopen jaar;
 • Machtiging van wij voor u de informatieplicht mogen indienen bij RVO;
Om te voldoen aan de informatieplicht bieden wij u de volgende opties:

 • U logt zelf in bij MijnEML en regelt zelf uw invoer en koopt het basispakket voor € 395,00.
  Via de kortingscode ER000-SYL-0519 ontvangt u direct € 50,00 korting bij uw betaling.

 • U logt zelf in bij MijnEML en regelt zelf uw invoer. Daarnaast wordt uw invoer gecontroleerd of het juist is ingevuld. U koopt dit pakket voor € 595,00.
  Via de kortingscode ER000-SYL-0519 ontvangt u direct € 50,00 korting bij uw betaling.

 • U geeft Sylryk de machtiging om MijnEML voor u in te vullen en wij plannen een bezoek in bij u op locatie voor een opname en aan de hand hiervan vullen wij de EML voor u in. U ontvangt van ons een factuur van € 995,00.

  Indien u voor uw gehele vastgoedportefeuille wilt voldoen aan de informatieplicht, neem dan contact met ons op voor uit uitbrengen van een passende offerte.
  Wij helpen u er graag mee!